Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Pla d'estudis i guies docents 2021-22

AVÍS: Tal com consta a l'oferta docent pel curs 2021-2022, els cursos 1r i 2n del pla d'estudis ADETUR 2016 estan extingits, i 3r curs s'ofereix en docència alternativa. 

Pla d'estudis a extingir 2016

Titulació: Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 309
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Itinerari aprovat per l'Acord núm. 140/2016 del Consell de Govern de 24/05/2016
Oferta docent del Pla d'estudis


Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL DOBLE GRAU (ADETUR)
Matèries de formació bàsica (FB) 72
Matèries de formació obligatòries (B) 204
Pràctiques acadèmiques externes 15
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 309

Oferta docent 2021-2022

Prerequisits i Correquisits entre assignatures

Prerequisits

(Prerequisit de matrícula: Una assignatura esdevé el prerequisits d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari tenir aprovada la primera.)

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el prerequisit de no poder matricular-les si no s’han obtingut prèviament 186 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el prerequisit de no poder matricular el Treball de Fi de Grau sense haver obtingut els 217 crèdits corresponents a les matèries obligatòries en el Pla d’estudis.

Correquisits

(Correquisits de matrícula: Una assignatura esdevé correquisit d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenir-la aprovada)

- Anglès I, és correquisit d’Anglès II

- Anglès I i Anglès II, són correquisits d’Anglès III

- Anglès I, Anglès II Anglès III, són correquisits d’Anglès IV

- Francès I, és correquisit de Francès II

- Alemany I, és correquisit d’Alemany II

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
102604 ANGLÈS I T 6
102603 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC T 6
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
102600 DRET MERCANTIL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102607 HISTÒRIA DE L'ART T 6
102610 ALEMANY I T 6
102605 PSICOSOCIOLOGIA DEL TURISME I DEL LLEURE T 6
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101307 ECONOMIA I T 6
102609 FRANCÈS I T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102614 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN B 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
102627 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ B 6
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
102618 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102616 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ B 6
102621 ALEMANY II B 6
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
102620 FRANCÈS II B 6
102615 ANGLÈS II B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102647 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC B 6
102613 GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS, PROTOCOL I COMUNICACIÓ B 6
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
102626 ANGLÈS III B 6
101313 ECONOMIA II B 6
102627 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ B 6
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
102619 DRET ADMINISTRATIU TURÍSTIC B 6
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
102624 NOVES TECNOLOGIES I TURISME B 6
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
102616 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101324 DRET DEL TREBALL B 6
102640 GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME B 6
101323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
102613 GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS, PROTOCOL I COMUNICACIÓ B 6
101320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
101321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
102636 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
102628 DIRECCIÓ DE LA RESTAURACIÓ B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
102625 GESTIÓ DE TURISME RURAL I DE MUNTANYA B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
102630 RECURSOS PATRIMONIALS B 6
101328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102647 MÀRQUETING ESTRATÈGIC TURÍSTIC B 6
101322 PLANIFICACIÓ FISCAL DE L'EMPRESA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101327 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS B 6
102625 GESTIÓ DE TURISME RURAL I DE MUNTANYA B 6
102628 DIRECCIÓ DE LA RESTAURACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102643 PRÀCTIQUES EXTERNES B 15
101345 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
102644 TREBALL DE FI DE GRAU B 9