Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Treball Final de Grau

Descripció de la matèria

El TFG és un treball autònom i individual que l’estudiantat ha de realitzar sota l’orientació d’un/a tutor/a. Aquest treball permetrà a l’estudiantat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades als títols de Grau.

Les modalitats que podran revestir els TFG són, entre d’altres, les següents:

a) Treball acadèmic empíric o d'assaig sobre una matèria o qüestió determinada i relacionada amb els continguts dels Graus en ADE i Turisme

b) Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb els Graus en ADE i Turisme.

c) Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als que qualifiquen els Graus: informe, dictamen, preparació i defensa d’un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de viabilitat, entre d’altres.

d) Projecte desenvolupat en el si d'una entitat externa a la FDET (empreses, institucions públiques i privades, ONGD i moviments solidaris) sobre una matèria relacionada amb els Graus en ADE i Turisme , sempre i quan aquest projecte no s'hagi realitzat durant el decurs de les Practiques Acadèmiques Externes Curriculars.

e) Projecte realitzat amb la metodologia de l'Aprenentatge-Servei (ApS).

Avaluació

L’avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball així com la defensa pública del mateix.

Requisits previs: Per poder fer el TFG cal que l'alumne hagi superat 217 crèdits ECTS de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme.

Tràmits/actuacions inicials (IMPORTANT)

L'estudiantat de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme disposa de dues opcions:

  • 1º Opció: Realitzar un TFG per cadascuna de les titulacions. En cas d’optar per aquesta possibilitat cal consultar la guia docent del TFG del  Grau en ADE  i del Grau en Turisme. En aquest supòsit, l’estudiantat tindrà un/a tutor/a per cadascun dels TFG.
  • 2º Opció: Realitzar un  únic TFG sempre que aquest tingui un caràcter interdisciplinari que possibiliti la  comprovació de l'adquisició de les competències  previstes en els plans d'estudi de les dues titulacions. En aquesta opció, el TFG únic serà cotutoritzat per  dos professors/es. En aquest sentit, s'habilitarà un període d'informació al setembre sobre els binomis de professors (de l’àmbit d’ADE i de l’àmbit de Turisme) que proposen la realització d'un únic treball cotutoritzat.

Un cop realitzada la matrícula del TFG, l'estudiantat podrà manifestar la seva opció mitjançant un escrit normalitzat (Formulari TFG Doble Titulació Grau en ADE i Grau en Turisme) que haurà d’adreçar a la coordinadora (fdet.coordgadeturisme@udl.cat )  en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de l’inici del curs. En cas que hi hagi més peticions de realització d'un únic treball que binomis de professors de la titulació disponibles, aquesta opció s’assignarà als alumnes en funció de la seva nota d’expedient, de manera que els alumnes amb millor nota podran realitzar un TFG únic amb dos tutors, mentre que a la resta dels alumnes, se’ls assignarà dos tutors (un d’ADE i un de Turisme) per tal de realitzar dos TFG’s per separat. Si aquests dos tutors hi estiguessin d’acord, l’alumne podria realitzar un únic TFG sota la supervisió dels dos. No obstant, aquesta possibilitat no serà obligatòria pels tutors, i recaurà en el propi alumne el proposar-ho.

 Crèdits: 9 crèdits del TFG en ADE + 9 crèdits del TFG en Turisme = 18 crèdits

NormativaReglament del Treball de Fi de Grau